dragon hill dragonhill

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

07/06/2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn

Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn kính gửi Quý cổ đông bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Bao gồm:
(1) Tờ trình Thông qua và ban hành Quy chế hoạt động trong điều kiện đặc biệt của Công ty CPPT Nam Sài Gòn.
(2) Dự thảo Quy chế hoạt động trong điều kiện đặc biệt Công ty CPPT Nam Sài Gòn.
(3) Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông v/v thông qua và ban hành Quy chế hoạt động trong điều kiện đặc biệt của Công ty CPPT Nam Sài Gòn.
(4) Thể lệ biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản.
(5) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
(6) Mẫu giấy ủy quyền biểu quyết các nội dung theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 
 
Tài liệu (bản cứng) đã được chuyển đến cho Quý cổ đông theo quy định.
Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và thực hiện biểu quyết trong thời hạn quy định. Phiếu biểu quyết gửi về Công ty phải được đựng trong bao thư đã dán kín (Công ty có gửi kèm bao thư và đã dán tem trong bộ tài liệu bản cứng gửi cho cổ đông).
Trân trọng./.

áo thun đồng phục ao thun dong phuc tạp dề tap de đồng phục dong phuc áo đồng phục ao dong phuc đồng phục công ty dong phuc cong ty đồng phục áo thun dong phuc ao thun