dragon hill dragonhill

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

03/07/2017

Sáng ngày 29 tháng 06 năm 2017 vừa qua vào lúc 9 giờ 00 tại Hội trường lầu 1, Toà nhà IPC – số 1489, Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, Tp.HCM. Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) tiến hành phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội Cổ đông năm nay của SADECO đã ghi nhận những kết quả kinh doanh rất tích cực của Công ty trong năm 2016.

 

Đến tham dự Đại hội có 63 cổ đông, đại diện cho 16.621.823 cổ phần chiếm tỷ lệ 98% tổng số cổ phần của Công ty, dưới sự điều khiển của Chủ tọa Đoàn gồm:

-          Ông Tề Trí Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

-          Bà Hồ Thị Thanh Phúc – Thành viên Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc SADECO

-          Ông Huỳnh Phước Long – Thành viên Hội đồng quản trị

Thay mặt Ban điều hành, Bà Hồ Thị Thanh Phúc – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc đã báo cáo:

-           Về kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

  • Doanh thu đạt 297.73 tỷ đồng, tương ứng 117.95% so với kế hoạch năm.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 153.61 tỷ đồng, tương ứng 160% so với kế hoạch năm.
  • Tổng chi phí thực hiện năm 2016 đạt 76.81% so với Kế hoạch, chủ yếu do trong năm Công ty kinh doanh các dự án có tỷ suất sinh lợi cao, ngoài ra chi phí tài chính thực hiện đạt 71% kế hoạch.
  • Tỷ lệ chia cổ tức: 40%.

-          Về tình hình triển khai các dự án:

  • Công ty đã nỗ lực phối hợp cùng Ban bồi thường GPMB địa phương tổ chức hiệp thương nhiều lần với các hộ dân, nhưng một số hộ vẫn chưa hợp tác. Trong năm, Công ty đã chi cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 110.8 tỷ đồng, đạt 78.36% kế hoạch năm.
  • Công tác điều chỉnh quy hoạch tại một số dự án còn gặp nhiều khó khăn, thời gian kéo dài làm ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án, nên Công ty đã chi 42.85 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch năm.

-           Về kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017:

Ban điều hành xây dựng kế hoạch 2017 theo mục tiêu chính là củng cố bộ máy hoạt động, phát triển nguồn nhân lực, chuẩn bị quỹ đất để tạo đà phát triển cho những năm sau. Đồng thời, tiếp tục phát huy đà tăng trưởng của năm 2016, Công ty cũng đã xây dựng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017 theo hướng tăng trưởng mạnh, cụ thể:

  • Doanh thu: 465.57 tỷ đồng (đạt 156% so với năm 2016);
  • Lợi nhuận sau thuế: 202.26 tỷ đồng (đạt 132% so với thực hiện 2016);
  • Tỷ lệ chia cổ tức: từ 20%

 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) năm 2016 đã biểu quyết với đa số phiếu thuận thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:

-          Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;

-          Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;

-           Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2016 và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017;

-          Thông qua báo cáo của HĐQT về việc miễn nhiệm, thay thế Tổng Giám đốc Công ty;

-          Thông qua tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và khen thưởng hoàn thành vượt kế hoạch năm 2017;

-          Thông qua tờ trình tăng vốn Điều lệ Công ty;

-          Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI.

-          Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và bầu thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2014 - 2019);

-         Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2018;

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao về nội dung các báo cáo và tờ trình vừa được trình bày. Qua phiên họp, Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty xác định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 sẽ có nhiều thách thức và khó khăn trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh. Nhưng với nguồn nhân lực chuyên nghiệp, năng động và tận tâm, SADECO tin rằng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được đề ra và phát triển bền vững.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu cho cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017:

 

Ông Huỳnh Phước Long – thay mặt Chủ tọa đoàn đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua Chương trình Đại hội.

 

Ông Nguyễn Văn Minh trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.

 

Ông Đỗ Công Hiệp - Trưởng ban Kiểm phiếu phổ biến thể lệ bầu cử và hướng dẫn biểu quyết các nội dung đã báo cáo.

 

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã thảo luận.

 

Ông Trần Mạnh Khôi đại diện Ban Kiểm soát báo cáo lại túc số cổ đông để tiến hành biểu quyết, bầu cử.

 

Ông Tề Trí Dũng – Chủ tịch HĐQT tặng hoa và quà cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát miễn nhiệm.

 

Ông Tề Trí Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị tặng hoa cho các thành viên HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc mới.


áo thun đồng phục ao thun dong phuc tạp dề tap de đồng phục dong phuc áo đồng phục ao dong phuc đồng phục công ty dong phuc cong ty đồng phục áo thun dong phuc ao thun