Công ty cổ phần phát triển nam sài gòn

THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thư mời tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Xem chi tiết)

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Xem chi tiết)


Danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

 1.  Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. (Xem chi tiết)
 2.  Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 số 001/BC.23-SDC/HDQT ngày 22/03/2023. (Xem chi tiết)
 3.  Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị số 002/BC.23-SDC/HDQT ngày 22/03/2023. (Xem chi tiết)
 4.  Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 21/03/2023. (Xem chi tiết)
 5.  Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 số 001/TTr.23-SDC/HDQT ngày 22/03/2023. (Xem chi tiết)
 6.  Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 số 001/KH.23-SDC/HDQT ngày 22/03/2023. (Xem chi tiết)
 7.  Tờ trình số 002/TTr.23-SDC/HDQT ngày 21/03/2023 về việc ủy quyền, phân quyền, giao quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; (Xem chi tiết)
 8.  Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 ngày 02/03/2023. (Xem chi tiết)
 9.  Tờ trình số 003/TTr.23-SDC/HDQT ngày 22/03/2023 về tình hình thanh toán thù lao, thưởng, lợi ích khác năm 2022 và Quỹ thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. (Xem chi tiết)
 10.  Tờ trình số 004/TTr.23-SDC/HDQT ngày 22/03/2023 về việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028. (Xem chi tiết)
 11.  Thông báo số 002/TB.23-SDC/HDQT ngày 22/03/2023 về việc đề cử, ứng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Xem chi tiết) và các mẫu biểu đính kèm. (Xem chi tiết)
 12.  Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028. Quý Cổ đông sẽ được nhận tại Đại hội.
 13.  Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội (Xem chi tiết), dự thảo Thể lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội (Xem chi tiết), dự thảo Nghị quyết Đại hội (Xem chi tiết) và các mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội. (Mẫu cá nhân | Mẫu tổ chức, pháp nhân)

Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong việc tải tài liệu, Quý cổ đông vui lòng liên hệ bà Phạm Thị Kim Hoa – Thư ký Hội đồng quản trị theo số điện thoại: 0902.622.937 để được hướng dẫn.

TOP