Công ty cổ phần phát triển nam sài gòn

CÔNG TY CPPT NAM SÀI GÒN (SADECO) TỔ CHỨC THÀNH CÔNG PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Sáng ngày 22 tháng 05 năm 2020 tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. 

Đến tham dự Đại hội có:
      Về phía Hội đồng Quản trị (HĐQT)
      -   Ông Nguyễn Minh Trí – Chủ tịch (HĐQT)
      -   Ông Nguyễn Hữu Cảnh – Thành viên (HĐQT)
      -   Ông Dương Bình Hùng - Thành viên (HĐQT)
      -   Ông Võ Bình - Thành viên (HĐQT)
      -   Ông Đỗ Thế Huấn - Thành viên (HĐQT)
      Về phía Ban Kiểm soát (BKS)
      -   Ông Trần Mạnh Khôi  - Trưởng BKS
      -   Bà Đoàn Minh Lý – Thành viên BKS
      -   Ông Nguyễn Ái - Thành viên BKS
      -   Ông Nguyễn Mậu Hoàng - Thành viên BKS
      Về phía Ban Tổng Giám đốc
      -   Ông Lê Thanh Nghị - Phó Tổng Giám đốc
      Cùng 39 cổ đông, đại diện cho 16.326.424 cổ phần chiếm tỷ lệ 62,79% tổng số cổ phần của Công ty.


Dưới sự điều khiển của Chủ tọa Đoàn, Phiên họp đã trình bày và biểu quyết thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:

 1. Tờ trình về quyền biểu quyết đối với 9.000.000 Cổ phần do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim hoàn trả. 
 2. Kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 
 3. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.
 4. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019.
 5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty.
 6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019.
 7. Tờ trình về việc thông qua Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.
 8. Tờ trình về việc đề xuất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
 9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 10. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình thị trường.

Trong 2020, nhiệm vụ trọng tâm của Công ty SADECO là hoàn thành các mục tiêu ở 3 mảng chính:

 1. Kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 đã đề ra.
 2. Tập trung xử lý nội nghiệp, đặc biệt là tại các dự án trọng tâm của Công ty (để có sản phẩm và dự án kế thừa) nhằm đảm bảo đủ điều kiện triển khai đầu tư trong những năm tiếp theo. Ngoài ra tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới ngoài địa bàn Khu Nam để mở rộng quỹ đất nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Công ty.
 3. Củng cố bộ máy nhân sự và nâng cao năng lực quản trị (Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức nhân sự trong nội bộ, tuyển dụng nhân sự có chất lượng; hoàn thiện Quy chế lương, hệ thống thang bảng lương, Quy chế KPI…; Các quy trình nghiệp vụ: sửa đổi & bổ sung Điều lệ, ISO 9001:2015, lưu trữ tập trung & số hóa hồ sơ tài liệu, hệ thống ERP; eOffice, ERP… hướng tới mục tiêu “Văn phòng không giấy).

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Qua phiên họp, Ban lãnh đạo cùng toàn thể Cán bộ Nhân viên Công ty cũng như các Quý cổ đông đã hiểu rõ về những thách thức, khó khăn trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh. Tuy nhiên với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV, Công ty SADECO chúng tôi vững tin rằng những mục tiêu và kế hoạch đề ra sẽ được hoàn thành tốt để phát triển bền vững.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu cho phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020:


Ông Nguyễn Minh Trí – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đoàn chủ tọa điều hành phiên họp. Thành phần Đoàn chủ tọa gồm: Ông Nguyễn Hữu Cảnh – Thành viên Hội đồng Quản trị (trái); Ông Võ Bình - – Thành viên Hội đồng Quản trị (phải)

 

Ông Đỗ Thế Huấn – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

 

Ông Võ Bình - Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị

 

Ông Trần Mạnh Khôi – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty

 

Ông Nguyễn Hữu Cảnh - Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 & Quỹ thù lao HĐQT & BKS năm 2020

 

Các Quý cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung

 

Bà Phạm Thị Kim Hoa – đại diện Đoàn Thư ký đọc bản dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội 

TOP