Công ty cổ phần phát triển nam sài gòn

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tiêu đề Ngày đăng tải về
Quyết định về việc ban hành Quy trình chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nam Sài Gòn 24/05/2022
Hướng dẫn thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông năm 2021 28/12/2021
Báo cáo tài chính kiểm toán Năm 2020 02/12/2021
Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (sửa đổi, bổ sung năm 2021) 04/11/2021
Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (sửa đổi, bổ sung năm 2021) 22/03/2021
Báo cáo tài chính kiểm toán Năm 2019 25/05/2020
Hướng dẫn thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông / thay đổi thông tin cổ đông năm 2019 25/11/2019
Báo cáo tài chính kiểm toán Năm 2018 01/04/2019
Báo cáo tài chính kiểm toán Năm 2017 01/04/2018
TOP