Công ty cổ phần phát triển nam sài gòn

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tiêu đề Ngày đăng tải về
Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (sửa đổi, bổ sung năm 2021) 22/03/2021
Báo cáo tài chính kiểm toán Năm 2019 25/05/2020
Hướng dẫn thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông / thay đổi thông tin cổ đông 25/11/2019
Báo cáo tài chính kiểm toán Năm 2018 01/04/2019
Báo cáo tài chính kiểm toán Năm 2017 01/04/2018
TOP