Công ty cổ phần phát triển nam sài gòn

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021-Tháng 11

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1.    Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. (xem)
2.    Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 số 003/BC.21-SDC/DHDCD ngày 30/09/2021. (xem)
3.    Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị số 002/BC.21-SDC/DHDCD ngày 17/05/2021. (xem)
4.    Báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 13/04/2021. (xem)
5.    Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 số 009/TTr.21-SDC/DHDCD ngày 30/09/2021. (xem)
6.    Tờ trình về việc thông qua Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 số 010/TTr.21-SDC/DHDCD ngày 30/10/2021. (xem)
7.    Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 ngày 14/05/2021. (xem)
8.    Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế quản trị số 007/TTr.21-SDC/DHDCD ngày 17/05/2021 và các tài liệu đính kèm. (xem)
9.    Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024) số 008/TTr.21-SDC/DHDCD ngày 17/05/2021. (xem)
10.  Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024) số 009/TTr.21-SDC/DHDCD ngày 17/05/2021 (xem) và các mẫu biểu đính kèm (xem pdf) (xem word).
11.   Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024). Quý Cổ đông sẽ được nhận tại Đại hội.
12.   Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội (xem), Dự thảo Thể lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội (xem), Dự thảo Nghị quyết Đại hội (xem) và các mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (xem).
  
Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong việc tải tài liệu, Quý cổ đông vui lòng liên hệ bà Phạm Thị Kim Hoa – Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị theo số điện thoại: 0902.622.937 để được hướng dẫn.

 
TOP