Công ty cổ phần phát triển nam sài gòn

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1.    Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. (xem)

2.    Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 số 001/BC.22-SDC/HDQT ngày 29/03/2022. (xem)

3.    Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị số 002/BC.22-SDC/HDQT ngày 29/03/2022. (xem)

4.    Báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 28/03/2022. (xem)

5.    Tờ trình số 001/TTr.22-SDC/HDQT ngày 29/03/2022 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021(xem)

6.    Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 số 001/KH.22-SDC/HDQT ngày 29/03/2022. (xem)

7.    Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 ngày 24/02/2022. (xem)

8.    Tờ trình số 002/TTr.22-SDC/HDQT ngày 29/03/2022 về tình hình thanh toán tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác năm 2021 và Quỹ thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. (xem)

9.    Tờ trình số 003/TTr.22-SDC/HDQT ngày 29/03/2022 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024). (xem)

10.  Thông báo số 002/TB.22-SDC/HDQT ngày 29/03/2022 về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024) (xem) và các mẫu biểu đính kèm (xem pdf) (xem word)(mẫu sơ yếu lý lịch file word).

11.   Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024). Quý Cổ đông sẽ được nhận tại Đại hội.

12.   Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội (xem), Dự thảo Thể lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội (xem), Dự thảo Nghị quyết Đại hội (xem) và các mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (xem pdf) (xem word mẫu 1) (xem word mẫu 2).

  
Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong việc tải tài liệu, Quý cổ đông vui lòng liên hệ bà Phạm Thị Kim Hoa – Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị theo số điện thoại: 0902.622.937 để được hướng dẫn.


TOP