Công ty cổ phần phát triển nam sài gòn

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Thư mời tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Xem chi tiết)

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Xem chi tiết)

Danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

 1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. (Xem chi tiết)
 2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 số 001/BC.24-SDC/HDQT ngày 08/04/2024. (Xem chi tiết)
 3. Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị số 002/BC.24-SDC/HDQT ngày 08/04/2024. (Xem chi tiết)
 4. Báo cáo của Ban kiểm soát số 001/BC.24-SDC/BKS ngày 05/04/2024. (Xem chi tiết)
 5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 số 001/TTr.24-SDC/HDQT ngày 08/04/2024. (Xem chi tiết)
 6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 số 001/KH.24-SDC/HDQT ngày 08/04/2024. (Xem chi tiết)
 7. Tờ trình số 002/TTr.24-SDC/HDQT ngày 08/04/2024 về việc ủy quyền, phân quyền, giao quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp với tình hình thị trường; (Xem chi tiết)
 8. Tờ trình số 003/TTr.24-SDC/HDQT ngày 08/04/2024 về tình hình thanh toán thù lao, thưởng, lợi ích khác năm 2023 và Quỹ thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. (Xem chi tiết)
 9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 số 001/TTr.24-SDC/BKS ngày 05/04/2024. (Xem chi tiết)
 10. Tờ trình số 004/TTr.24-SDC/HDQT ngày 08/04/2024 về việc quyết định tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh dự án Khu nhà ở và nghỉ ngơi giải trí (giai đoạn 1) (Xem chi tiết) và các tài liệu đính kèm (Xem chi tiết)
 11. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 - 2024) số 003/BC.24-SDC/HDQT ngày 08/04/2024. (Xem chi tiết)
 12. Tờ trình số 005/TTr.24-SDC/HDQT ngày 08/04/2024 về việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2024 - 2029). (Xem chi tiết)
 13. Thông báo số 002/TB.24-SDC/HDQT ngày 08/04/2024 về việc đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2024 - 2029) (Xem chi tiết) và các mẫu biểu đính kèm.(Xem chi tiết)
 14. Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2024 - 2029). Quý Cổ đông sẽ được nhận tại Đại hội.
 15. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội (Xem chi tiết), dự thảo Thể lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội (Xem chi tiết), dự thảo Nghị quyết Đại hội (Xem chi tiết) và các mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội. (Mẫu cá nhân | Mẫu tổ chức, pháp nhân).

Trường hợp gặp khó khăn trong việc tải tài liệu, Quý cổ đông vui lòng liên hệ bà Phạm Thị Kim Hoa – Thư ký Công ty theo số điện thoại: 0902.622.937 để được hướng dẫn.

TOP